คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)

นายแหลมทอง วัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 092-8485258
E-mail :

นายทศพร ลังโคกสูง

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 094-2565661
E-mail :

นายสามารถ แยกโคกสูง

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 085-7698953
E-mail :

นายเชวงศักดิ์ ปลอดโคกสูง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-6608689
E-mail :

นายสนิท แก้วทะเล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-9178593
E-mail :