โครงสร้างการบริหาร

 • ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง

  เรื่อง  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโคกสูง

  ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๙  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  เทศบาลตำบลโคกสูงจึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโคกสูง  ดังนี้

  ๑. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ๆ ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๑๒ งาน  คือ

  ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ

  ๑) งานบริหารทั่วไป
  ๒) งานธุรการ
  ๓) งานการเจ้าหน้าที่
  ๔) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ๕) งานจัดทำงบประมาณ
  ๖) งานนิติกรรมสัญญา
  ๗) งานพัฒนาชุมชน
  ๘) งานสังคมสงเคราะห์
  ๙) งานประชาสัมพันธ์
  ๑๐) งานส่งเสริมการเกษตร

  ๑.๒ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

  ๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ๒) งานรักษาความสงบ

  ๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ  บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี             ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน  คือ

  ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง

  ๑) งานการเงินและบัญชี
  ๒) งานพัสดุและทรัพย์สิน

  ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้

  ๑) งานพัฒนารายได้
  ๒) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  . กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน  คือ

  .๑  ฝ่ายการโยธา

  ๑) งานสาธารณูปโภค
  ๒) งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

  .๒  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  ๑) งานวิศวกรรม
  ๒) งานผังเมือง


  . กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย   ๒ งาน  คือ

  . ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

  ๑) งานสุขาภิบาล  อนามัย  สิ่งแวดล้อม
  ๒) งานรักษาความสะอาด

  . กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๒ งาน  คือ

  ๕.๑  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๑) งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
  ๒) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐


  (นายแหลมทอง  วัฒนา)

  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง