วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกสูง

พัฒนาโคกสูงก้าวไกล  น้ำไหลใสสะอาด  การคมนาคมสะดวกปลอดภัย  ชุมชนเข้มแข็งสามัคคี
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  มีการศึกษาดี  กีฬาเด่น  เศรษฐกิจมั่นคง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วัฒนธรรมองค์กร

"ท้องถิ่นโปร่งใส จริงใจให้บริการ ต่อต้านทุจริต"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนา คลิก

รายละเอียดแผนพัฒนาท้้องถิ่น ซึ่งบรรจุรายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  คลิก