รายจ่ายเพื่อการลงทุน

เทศบาลตำบลโคกสูง ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่่อการลงทุน 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่่งก่อสร้างที่จะดำเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี  เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ
และร่วมกันตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

รายจ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

รายจ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562