คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

2.คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

3.คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

4.คู่มือการจัดทำงบประมาณ

5.คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

6.คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

7.คู่มือบำเหน็จบำนาญ

10.คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

13.คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.

14.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

15.คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

16.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17.คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก

18.คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง /๒๕๖๐

19.คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

Covid-19

1. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)