การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

LPA ปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

แจ้งเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือจากอุทกภัย

ดูรายละเอียดการแจ้งขอความช่วยเหลือ

**************************************************************************************

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

การป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

040 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

041 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

042 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ITA O40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

040 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

041 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

031 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2562 
(สถิติเรื่องร้องเรียน)

040 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)

041 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

031 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2561
(สถิติเรื่องร้องเรียน)043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

048 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

047 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


045 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564


039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2560
(สถิติเรื่องร้องเรียน เรื่องทั่วไป เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการทุจริตในหน้าที่)

แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียน  คลิกรายละเอียด


034 ประชาสัมพันธ์ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

LPA177 ประชาสัมพันธ์ การแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร