รายงานผลติดตามและประเมินผลแผน

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูงในภาพรวม   คลิกเพื่อทำแบบประเมินออนไลน์

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูงในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกรายละเอียด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ