รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของนายกเทศมนตรี ต่อสภาฯ คลิกรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของนายกเทศมนตรี ต่อสภาฯ คลิกรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) คลิกรายละเอียด


สถิติการใช้น้ำ

สถิติการขอใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

(ITA36)รายงานผลการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน