แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 คลิกรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 คลิกรายละเอียด


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 คลิกรายละเอียด

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งประเภทิหารท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

คำสั่งโอนย้าย

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูฃ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูฃ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องประกาศคุณธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง รายละเอียดตามเอกสารแนบ