แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด


แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไขครั้งที่ 1/2561 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลโคกสูง คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 8 คลิกรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 คลิกรายละเอียด


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 คลิกรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 คลิกรายละเอียด

 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลโคกสูง


ประชาสัมพันธ์ เรื่อ ผลการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์ เรื่อ ผลการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อ ผลการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)