รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2554

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2554)


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  10 พฤษภาคม 2554)

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2554 คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  26 พฤษภาคม 2554)


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  15 สิงหาคม 2554)

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554 คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  23 สิงหาคม 2554)


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2554 คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  30 สิงหาคม 2554)