รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557  คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  26  กุมภาพันธ์  2557)รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557  คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  28  มีนาคม  2557)รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557  คลิกที่นี่
(กำหนดประชุมวันที่  27  พฤษภาคม  2557)