แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา  สำนักธรณีวิทยา 
กรมทรัพยากรธรณี  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพ ฯ 10400  www.dmr.go.th