วันที่ 1 กันยายน 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 1 กันยายน 2564

นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มอบให้นางเขียว สอดโคกสูง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลโคกสูง