วันที่ 23 สิงหาคม 2564 บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๒/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔ วาระ ๒ ณ โรงจอดรถเทศบาลตำบลโคกสูง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๒/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔ 
ณ โรงจอดรถเทศบาลตำบลโคกสูง