วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565


วันที่ 19 สิงหาคม 2564  ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯร่างเทศบัญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565