วันที่ 13 สิงหาคม 2564 บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วาระแรกรับหลักการ บริเวณโรงจอดรถเทศบาลตำบลโคกสูง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
วาระแรกรับหลักการ  บริเวณโรงจอดรถเทศบาลตำบลโคกสูง