ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน ,หินคลุก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ