ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างร้านเป๋ขาแรง หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ