ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาบนนท์ หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ