แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565


แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565