ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น