วันอังคารที่16 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลโคกสูงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


วันอังคารที่16 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลโคกสูงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จำนวน 400 คน