คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ ๕๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ