คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗๑๐๐/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

Download เอกสารคำสั่งฯ

Download เอกสารความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ฯ