ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19