คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๐๔๒/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับพื้นที่ควบคุมจังหวัดนครราชสีมา