ขอเชิญบุคลากรทต.โคกสูงเข้าทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำหรับการประเมิน ITA61

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือสแกนที่ QR Code

ขอเชิญบุคลากรทต.โคกสูง (คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครู และพนักงานจ้าง)
เข้าทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้