ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3