ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559

- ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2559
ชำระได้ทันที หรือภายใน  30  วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

- ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือนมีนาคม  2559
ชำระได้ทันที หรือภายใน  15  วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

- ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายน  2559


สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ ณ งานจัดเก็บรายได้  กองคลังเทศบาลตำบลโคกสูง
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)