ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลโคกสูง

ประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลโคกสูง