ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2557-2559)ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2557-2559) ประจำปี2557  คลิกที่นี่