ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้เทศบ้ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2557

ธ์ประกาศให้ใช้เทศบ้ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2557  รายละเอียดคลิกที่นี่