แผนที่การแบ่งเขตชุมชน

เทศบาลตำบลโคกสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แบ่งตามเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้

เขต 1

หมู่ 1    บ้านโคกสูง
หมู่ 2    บ้านหนองโพธิ์
หมู่ 8 บ้านส่องเหนือ
หมู่ 9    บ้านลำเชิงไกร
หมู่ 11  บ้านหนองกระชาย

เขต 2

หมู่ 3  บ้านส่องใต้
หมู่ 4  บ้านระงม
หมู่ 5  บ้านหัวสระ
หมู่ 6  บ้านระงมพัฒนา
หมู่ 7  บ้านมะม่วงพัฒนา
หมู่ 10  บ้านสำคัญ