กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางกาญจนา  มะเดื่อ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)


นางสาวฉัตรชนก วันสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางมาลี  ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางอภิชญา  ปลอดโคกสูง
คนงานทั่วไปนายอนุศักดิ์  วาดโคกสูง
พนักงานประจำรถขยะนายทิม  เชิดโคกสูง
พนักงานประจำรถขยะ