กองการศึกษา

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

จ่าเอกรฐนนท์ สอดโคกสูง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)นางสาวละออง  เลี้ยงจอหอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจีระพงษ์  ทองดีนอก
ครู คศ.2นางธัญวรัตม์  บุญจงรักษ์
ครู คศ.1


นางพัชยา  สงจิ๋ว
ครู คศ.1


นางสาวสุพรรณี  พินิจใหม่
ครู คศ.1


นางสาวปวีณา  นาคา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฎฐา  แกะทะเล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุมาลี  โหกระโทก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเทวรัตน์  จารีย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางลำดวน  อาภาทิพยากุล
ผ้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสุวรรณา  พึ่งสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวนลินภัสร์  พัฒนากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสุรางค์  แววโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป