กองช่าง

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง


นายธนาสิทธิ์  ดำนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง)
นายชัยณรงค์ ศิริไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)นายนิรันดร์  ชัยศิรินิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายธนาธาร  อุระเพ็ญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวรากร  พงศ์สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายมนูญ  พินิจจอหอ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
พันจ่าเอกศุภชัย  เขียมสันเทียะ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายไพบูลย์  ซอกทองหลาง
พนักงานสูบน้ำนายอภิรัฐ  โภชน์เกาะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวสกุณา  จอมเกาะ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายแจ้ง  อาจปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญช่วย  ปลั่งกลาง
พนักงานจ้างทั่วไปนายสมศักดิ์  ราดด่านจาก
พนักงานจ้างทั่วไป