กองคลัง

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง

นางศิรญา อรัญสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง  ระดับกลาง)


นางพิมพ์พิศา  ฐานกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น)นายโยธิน  โหกระโทก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น)นางสาวนงลักษณ์ สอนโคกสูง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสิริรัตน์  โนนโพธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวธนัญพรรธน์  เครือวราวิทยา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายชัยชนะ กองดิน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินนางสาวสุธารัตน์  คุ้มจันอัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสมจิตร  ศักดิ์สันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐสินี สอนโคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ