สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ่าเอกรฐนนท์  สอดโคกสูง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง)

นางณัฐกานต์  รักษาเขตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)


จ่าสิบเอกอนุกูล  อาภาทิพยานุกุล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)นายพิทักษ์พงศ์ ยางไธสง
นิติกรปฏิบัติการนางสาวนิตยา ศรีสุขา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนางสาวจิราพร สันทัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาวศศิธร  ถาจอหอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวศศิณัฏฐ์  ศรีสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวนิลุบล  บุตรโพธิ์ศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางปุญญาดา  เหียบขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอภิญญา  สมหมาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิสา  ศรีโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาววิภาพร  พึ่งปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายเสกสิทธิ์  วาดโคกสูง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายเมธี  กลิ่นเกษร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานนายทองสุข  พะกาเชิด
ภารโรง

นางสาวธิราภรณ์  ศรีอภัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสุกัญญา  กระบวนรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายอรรณพ  อ่อนโคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน